Decoupage a servítková technika

NÁKUPNÝ KOŠÍK
Spolu:
0.00 €
 Produktov:
0
Zobraziť obsah košíka

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:

 MagicHobby, Eva Müllerová, Gagarinová 643/16, 962 23 Očová, Slovenská republika


IČO: 35 194 995, DIČ: 1039315255, IČ DPH: SK1039315255, č.účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s. 0404007460 / 0900, (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronickej stránky www.magichobby.sk (ďalej len obchod)


2. Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala vyplnenú elektronickú objednávku.


3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky.


4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti v objednávacom formulári.


2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.


3. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu,žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.


4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.


5. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 166 euro
požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou).


6. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. (Po 24 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať).


7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do troch pracovných dni od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení.


9.Podľa § 12 ods 4. písm. b) zákona č. 108/2000 Z.z. v platnom znení je predávajúci pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy povinný vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní od dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť GLS Slovakia ), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 dni po výzve od prevádzkovateľa obchodu.


2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.


3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.


4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do 14 pracovných dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom prevádzkovateľ sa zaväzuje kupujúceho informovať. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.


5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, tovaru.IV. Kúpna cena a platby

1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, u prevádzkovateľa) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre. Prípade ak si kupujúci zvolí možnosť platby prevodom na účet prevádzkovateľa, on po pripravení objednávky vyzve kupujúceho k zaplateniu tovaru na účet zašle objednaný tovar kupujúcemu.


2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred predovšetkým pri objednávkach ako je uvedené v čl. II ods. 5 týchto pravidiel.


3. prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.V. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú. V prípade platby vopred doklad o zaplatení ( príjmový doklad).


2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku minimálne 6 mesiacov, ak to nie je na dodanom tovare uvedené inak. Dodací list (faktúra) slúži aj ako záručný list.


3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi prevádzkovateľa.


4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.


5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.


Minimálna hodnota objednávky je 10 Eur


VI. Poštovné a balné


Od 1.2.2013  tovar zasielame s Kuriérskou službou GLS

1. Bankovým prevodom (úhrada pred doručením tovaru) - tovar vám bude odoslaný kuriérskou službou GLS až po prijatí vašej platby. Platbu realizujte až po obdržaní informácii, že mám tovar na sklade a objednávka je pripravená. Následne vám odošlem informácie potrebné k zrealizovaniu platby (č.účtu, variabilný symbol, sumu)

do 1kg ........................ 3,6 €

do 2kg ........................ 4,0 €

do 5kg ........................ 4,8 €

do 10kg ...................... 5,0 €

do 25kg ...................... 6,5 €


Ceny sú s DPH , vrátane poistného.  Tovar vám kuriér doručí na vami dané miesto(adresu) do 24hod. 

2. Dobierkou - platíte kuriérovi pri preberaní balíka
   Príplatok za dobierku  ....  do  160€ + 1,4€

                                             do 330€ + 1,6€ s DPH

3. Osobný odber : 0€

- Platba vopred na účet

Pri maloobchodnej objednávke nad 100 € posielame balík kurierom zdarma 

3. Slovenskou poštou:

 Bankovým prevodom (úhrada pred doručením tovaru) - tovar vám bude odoslaný  až po prijatí vašej platby. Platbu realizujte až po obdržaní informácii, že mám tovar na sklade a objednávka je pripravená. Následne vám odošlem informácie potrebné k zrealizovaniu platby (č.účtu, variabilný symbol, sumu)

do 0,5kg ........................ 2,5 €

do 1kg ........................... 3,0 €

do 2kg ........................... 4,3 €

do 5kg ........................... 5,5 €

do 10kg ......................... 7,0€

Pri maloobchodnej objednávke nad 100 € posielame balík kurierom zdarma 

Pri veľkoobchodnej objednávke nad 150 € posielame balík kurierom zdarma 
 

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.


2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.


3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.


4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2013.